Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
  www.zyxgroup.pl są spółki:
  − Zyx Solution Sp. z o.o.; ul. Piwna 8A; 44-100 Gliwice, NIP: 6312677891, REGON:
  369291307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714748
  − Zyx Plus Sp. z o.o.; ul. Piwna 8A; 44-100 Gliwice, NIP: 9552492193, REGON:
  381790490, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000757460
  zwane dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz
  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane
  osobowe za pośrednictwem strony www.zyxgroup.pl w przypadku skorzystania przez
  użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza
  następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Data urodzenia,
  c) Adres (zamieszkania / siedziby),
  d) Adres e-mail,
  e) Numer telefonu,
  f) NIP
  g) Nazwa firmy
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników
  przechowywane są przez Administratora:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
  jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
  wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z
  prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
  zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
  roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
  szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP
  dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
  operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o
  linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,
  podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
  funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
  profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania
  dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Udostępnienie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
  Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane
  są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
  poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
  przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
  (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego (EOG).

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
  b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  f) Sprzeciw – art. 21 RODO
  g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość
  e-mail na adres: biuro@zyxgroup.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych
  praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później
  jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany
  charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
  miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w
  terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

V. Pliki „Cookies”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
  internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
  użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu
  interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie
  korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik
  został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie
  internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz
  służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
  komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
  oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Narzędzia, które wykorzystują pliki cookies do interakcji z gromadzonymi danymi, to
  między innymi: Google Analytics, Google Search Console, Google ADS oraz możliwe inne.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
  ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
  obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
  elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
  przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.